1. Decyzją Prezydium PAN podjęte zostały działania zmierzające do wyboru składu Komitetów PAN na kadencję 2011-14. Wybory odbywały będą się według trybu określonego Regulaminem trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów (Uchwała Nr 28/2011 Prezydium PAN wraz z uzupełnieniem zawartym w Uchwale Nr 32/2011).

2. Do przeprowadzenia wyborów do Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN na kadencję 2011-14 wyznaczona została Komisja Wyborcza w składzie:

prof. dr hab. Michał Trocki - Przewodniczący

prof. dr hab. Janusz J. Czekaj

prof. dr hab. Jan Jeżak

prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz

prof. dr hab. Tadeusz F. Listwan

prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. inż. Jan K. Stachowicz

prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz

dr Sylwester Gregorczyk - Sekretarz

3. Prawo wyborcze do Komitetów mają wg Regulaminu „pracownicy naukowi posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego z zakresu reprezentowanej przez Komitet dyscypliny”.

4. Komisja Wyborcza przyjęła, że dyscypliną, o której mowa w Regulaminie jest dyscyplina „organizacja i zarządzanie” wg tzw. klasyfikacji dyscyplin naukowych KBN.

5. Jako podstawowe źródło danych do ustalenia elektoratu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Komisja Wyborcza przyjęła najbardziej wiarygodną i kompletną bazę danych pracowników naukowych: OPI – Ludzie nauki. Dodatkowo postanowiono wykorzystać dane z poprzednich wyborów do Komitetu oraz informacje pochodzące od przedstawicieli środowiska naukowego organizacji i zarządzania.

6. W rezultacie analizy danych zawartych w bazie OPI – Ludzie nauki sporządzono tzw. listę A elektorów Komitetu obejmującą pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, którzy w bazie OPI mają zadeklarowaną dyscyplinę „organizacja i zarządzanie”, jako wyłączną lub obok innych dyscyplin. Lista A sporządzona została na dzień 04.07.2011 r i zawiera 733 nazwiska. Lista A podana jest w załączeniu.

7. Ponieważ w trakcie analizy bazy OPI – Ludzie nauki stwierdzono, że wielu aktywnych przedstawicieli środowiska naukowego organizacji i zarządzania, nie ma zadeklarowanej dyscypliny „organizacja i zarządzanie” postanowiono włączyć ich dodatkowo do elektoratu Komitetu w ramach tzw. listy B. Lista B podana jest w załączeniu.

8. Osoby umieszczone na listach A i B proszone są o ewentualną aktualizację swoich danych adresowych i przesłanie aktualnych danych Sekretarzowi Komisji Wyborczej dr Sylwestrowi Gregorczykowi na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do 08.10.2011 r. Baza OPI zawiera dane adresowe miejsca zamieszkania.

9. Osoby, nie uwzględnione na załączonych listach a prowadzące działalność naukową z zakresu organizacji i zarządzania i wyrażające chęć udziału w pracach Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, proszone są o zgłaszanie swojego udziału w wyborach Sekretarzowi Komisji Wyborczej dr Sylwestrowi Gregorczykowi na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do 08.10.2011 r. Zgłoszenie powinno obejmować: tytuł i/lub stopień naukowy, imię i nazwisko, miejsce pracy, aktualne dane adresowe.

10. Po skompletowaniu, weryfikacji i aktualizacji elektoratu Komitetu Komisja Wyborcza przystąpi do dalszych czynności trybu wyborczego przewidzianych Regulaminem. Głosowanie na członków Komitetu przeprowadzone będzie w drugiej połowie października b.r.

Prof. dr hab. Michał Trocki

Przewodniczący Komisji Wyborczej