dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania organizacji publicznych, pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, jak również różnorodnych form i struktur kształtujących się społeczeństwie obywatelskim. Zajmuje się także projektami wdrożeniowymi i poprawiającymi jakość zarządzania, dla instytucji krajowych i międzynarodowych. Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności.

Więcej informacji:

  


profesor dr hab. Ewa Bojar 

Politechnika Lubelska

Pracownik naukowo dydaktyczny w Politechnice Lubelskiej z prawie 50-letnim stażem. W tym czasie sprawowała funkcje Prorektora ds. Nauki, Dziekana i Prodziekana Wydziału Zarządzania, Kierownika Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką oraz Kierownika studiów podyplomowych Master of Business Administration. Od 29 lat jest opiekunem Koła Naukowego Menedżerów na Wydziale Zarządzania PL. Aktualne zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień regionalnych w szczególności zrównoważonego rozwoju i przywództwa. 

Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, przedsiębiorstwami i samorządem regionalnym. Jest autorką ok. 200 publikacji naukowych. W 2011 roku została Senior Ekspertem w organizacji Asia-Pacific CEO Association Wordwile  (APECO) a od 2017 roku pełni funkcję V-ce Prezydenta COPE (Congres of Political Economist International), Przewodnicząca Głównej Rady Naukowej TNOiK, wieloletni Prezes Zarządu Oddziału TNOiK w Lublinie, Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Członek KNOiZ PAN (kadencja 2015-2018) i aktualnie.


 

dr hab. Piotr Buła

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


 

profesor dr hab. Szymon Cyfert

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


profesor dr hab. Wojciech Czakon

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Profesor nauk ekonomicznych, twórca i kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Badacz behawioralnych uwarunkowań strategii (m.in. preferencji, interpretacji, zaufania, krótkowzroczności). Autor ponad 200 publikacji z zakresu zarządzania strategicznego w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Redaktor wydań specjalnych dotyczących koopetycji (m.in. w Long Range Planning, Industrial Marketing Management, International Studies of Management & Organization). Członek Academy of Management, European Academy of Management, European Institute for Advanced Studies in Management. 

Więcej informacji:

  


 

dr hab. Tomasz Piotr Czapla

Uniwersytet Łódzki


profesor dr hab. Wojciech Dyduch

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jest badaczem problemów zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości organizacyjnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Na uczelni był prodziekanem ds. dydaktyki (2007-2008) i rozwoju (2016-2019) oraz prorektorem ds. edukacji i współpracy z zagranicą (2008-2016). Obecnie kieruje Kolegium Zarządzania i Katedrą Przedsiębiorczości.

Jest Przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz członkiem Rady Doskonałości Naukowej.

Naukowo zajmuje się obecnie przede wszystkim zagadnieniami tworzenia i przechwytywania wartości przez organizacje przedsiębiorcze, twórczej strategii w organizacjach, pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej. Hobbystycznie interesuje się astronomią wizualną, fotografią makro, pływaniem i snowboardem.


 

dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila

Uniwersytet Szczeciński


profesor dr hab. Beata Glinka

Uniwersytet Warszawski

Kieruje Katedrą Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczy Komisji ds. Finansowych Senatu UW, jest członkiem zespołów ewaluacyjnych NAWA i MNiSW, do 2020 również Sekcji I CK. Jest Redaktor Naczelną pisma Problemy Zarządzania - Management Issues, oraz Associate Editor Journal of Organizational Change Management. Jej zainteresowania naukowe obejmują różne obszary nauk o zarządzaniu, w tym przedsiębiorczość (m.in. kulturowy kontekst przedsiębiorczości, przedsiębiorczość migrantów), teorię organizacji, projektowanie organizacji oraz jakościowe metody badań organizacji. Publikowała teksty w renomowanych pismach i wydawnictwach, m.in. w Journal of Business Research, Management Decision, czy Journal of Organizational Change Management.

Więcej informacji:

    

profesor dr hab. Aldona Glińska-Neweś

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pełni obecnie funkcję Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Jej zainteresowania badawcze obejmują różnorodne aspekty zachowań organizacyjnych i społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym m.in. budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w organizacji, zarządzanie różnorodnością, wolontariat pracowniczy i wiele innych. Od lat związana jest z nurtem określanym jako pozytywne zarządzanie, w którym zrealizowała liczne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Budowanie pozytywnych relacji w zarządzaniu realizuje w praktyce, pełniąc m.in. rolę koordynatora międzynarodowych programów współpracy swojego Wydziału z partnerami zagranicznymi. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, kina i dalekich podróży.

Więcej informacji:

   


dr hab. Sylwester Gregorczyk

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Sekretarz redakcji kwartalnika Organizacja i Kierowanie. Z KNOiZ PAN związany od ponad 10 lat (sekretarz techniczny Komitetu).
Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zwłaszcza w obszarze wdrażania strategii.

Więcej informacji:

 


 

profesor dr hab. Piotr Jedynak

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


profesor dr hab. Dariusz Jemielniak

Akademia Leona Koźmińskiego

Kierownik katedry MINDS (Management in Networked and Digital Societies) Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 roku pracuje także jako faculty associate Berkman-Klein Center for Internet and Society na Uniwersytecie Harvarda. W 2019 roku został członkiem korespondentem PAN jako najmłodszy przedstawiciel nauk społecznych i humanistycznych w historii. Jego najważniejsze książki to "Collaborative Society" (2020, MIT Press, z A. Przegalinska), "Thick Big Data" (2020, Oxford University Press), "Common knowledge?" (2014, Stanford University Press), "The New Knowledge Workers" (2012, Edward Elgar). Aktualnie bada organizacje i społeczności zaprzeczające zmianie klimatu a także ruchy antyszczepionkowe.

Więcej informacji:

   


 

profesor dr hab. Jan Jeżak

Uniwersytet Łódzki


 

profesor dr hab. Andrzej Kaleta

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


profesor dr hab. Jarosław Karpacz

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są na dwóch przenikających się subdyscyplinach nauk o zarządzaniu i jakości tj.: przedsiębiorczości i zarządzaniu strategicznym.
Najważniejsze osiągnięcie naukowe to autorska monografia: Orientacja przedsiębiorcza pracowników, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2019. Kierownik i wykonawca w projektach finansowanych przez NCN.
Obok działalności badawczej posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w praktyce sektora publicznego i prywatnego. Obecnie pełni funkcje Prorektora ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest również Redaktorem Naczelnym Kwartalnika Organizacja i Kierowanie.

 


dr hab. Krzysztof Krukowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych i nadzorczych w różnego rodzaju organizacjach m.in.: członek zarządu oraz członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki zarządzania publicznego.

Więcej informacji:

   


 

profesor dr hab. Kazimierz Krzakiewicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 


 

profesor dr hab. Dominika Latusek-Jurczak

Akademia Leona Koźmińskiego

Kierownik Katedry Zarządzania i Centrum Badań nad Zaufaniem w Akademii Leona Koźmińskiego. Stypendystka Fundacji Fulbrighta, laureatka stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Członek Akademii Młodych Uczonych PAN. Kierownik grantów badawczych w konkursach Komisji Europejskiej, NCBR i NCN. Zajmuje się badaniem praktyk zarządzania w relacjach międzyorganizacyjnych oraz problematyką zaufania w zarządzaniu.

Więcej informacji:


 

dr hab. Rafał Mrówka

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zajmuje się przywództwem w biznesie, społeczną odpowiedzialnością biznesu, analizą nowoczesnych modeli organizacji i transformacją cyfrową, badaniami satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz public relations. Jest także dyrektorem Centrum Programów MBA SGH i kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH w języku polskim, według rankingów jeden z najlepszych tego typu programów w Polsce) i wykładowcą przywództwa w tym programie. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych, w tym książek „Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk” (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010) i „Organizacja hiperarchiczna – czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie” (Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013) – rozprawa habilitacyjna, nowe trendy w zarządzaniu, nowe modele biznesowe oparte o wykorzystanie podejścia open source i współpracy w wirtualnych społecznościach. Ukończył kilkanaście szkoleń, w tym zaawansowany szkolenie dotyczące Design Thinking w HPI Academy w Niemczech oraz International Management Teachers Academy w Bled w Słowenii. Wykładał lub przebywał na programach badawczych w Tel Aviv University (Izrael) i Universite Catholique de Lille (Francja).

Więcej informacji:

 


profesor dr hab. Bogdan Nogalski

Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

Profesor tytularny nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania. Obecnie profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Wcześniej w latach 1973-2018 pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor honoris causa Uniwersytetu Biottera w Bukareszcie [2004] i Politechniki Śląskiej w Gliwicach [2016]. Zajmuje się problemami zarządzania organizacjami oraz doskonalenia różnorodnych form organizacji i systemów zarządzania. Specjalnością naukową jest problematyka dotycząca różnorodnych aspektów zarządzania strategicznego. Autor wielu oryginalnych – z tego zakresu - prac naukowo badawczych, aplikacyjnych oraz ekspertyz. Pełni i pełnił odpowiedzialne funkcje w środowisku naukowym. Jest Honorowym Przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. W latach 2003-2020 był jego Przewodniczącym. W latach 2007-2016 był członkiem Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a w latach 2013–2016 jej Przewodniczącym i członkiem Prezydium tej Komisji.


 

profesor dr hab. inż. Celina M. Olszak

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wybrane pełnione funkcje: rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2020-24), członek Prezydium KRASP (2020-24), przewodnicząca komisji ds. Infrastruktury Informatycznej KRASP, dziekan Wydziału Ekonomii UE w Katowicach (2017-19), przewodnicząca Komitetu Dyscyplinowanego Nauki o Zarządzaniu i Jakości UE w Katowicach (2019-20).  Najważniejsze osiągniecia: stypendystka Państwa Szwajcarskiego w Uniwersytecie Technologicznym w Zurichu, Deutsche Akademische Austausch Dienst w Uniwersytecie Trier w Niemczech oraz Programu Bekkera w Uniwersytecie Technologicznym w Sydney w Australii.

Zainteresowania naukowe: projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych w organizacjach, digitalizacja przedsiębiorstw, systemy wspomagania decyzji menedżerskich, komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej, Business Intelligence, Big data oraz oddziaływanie technologii informatycznych na gospodarkę i społeczeństwo.

Autorka, współautorka lub redaktorka ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii. Jej opracowania wydawane są w liczących się wydawnictwach międzynarodowych i są przedmiotem licznych cytowań na świecie. Kierownik lub wykonawca kilkudziesięciu projektów badawczych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, pozyskanych w drodze konkursów.

Więcej informacji: 


profesor dr hab. Jacek Otto

Politechnika Łódzka

Jest profesorem nauk ekonomicznych, kierownikiem Katedry Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego na Politechnice Łódzkiej. Specjalizuje się w problematyce zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie (również w kontekście procesów integracyjnych, kreowania wartości dla klienta i interesariuszy firmy). Jest autorem około 250 publikacji, w tym trzech autorskich monografii oraz czterech współautorskich. Odbył 11 staży zagranicznych na uczelniach w Wielkiej Brytanii, Portugalii, we Włoszech. Kierował projektami naukowo-badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, w tym zagranicznych. Jest członkiem Międzynarodowej Sieci badawczej ERECO-PGV, Międzynarodowej Grupy Naukowo-Badawczej ODYSSEE oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Marketingu i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Za monografię pt.: Marketing relacji, Wyd. C H Beck, Warszawa 2004, otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji:


 WZ 1391 kopia

dr hab. Jacek Pasieczny

Uniwersytet Warszawski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania procesów restrukturyzacji oraz dysfunkcji i patologii w organizacjach. Zajmuje się również planowaniem biznesu oraz zarządzaniem instytucjami publicznymi. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i rosyjskim, w tym pięciu monografii. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Posiada doświadczenie praktyczne: był członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych oraz autorem i współautorem kilkudziesięciu projektów doradczych dla biznesu i administracji. 


profesor dr hab. Maria Romanowska

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Profesor nauk ekonomicznych i doktor honoris causa Politechniki Częstochowskiej. Obecnie emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką Wydziału Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Całe życie naukowe spędziła w swojej macierzystej uczelni, najpierw jako pracownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania utworzonej przez Profesora Jerzego Kurnala, potem w Katedrze Zarządzania w Gospodarce utworzonej przez Profesor Urszulę Grzelońską. Od 1992 r. aż do przejścia na emeryturę była kierownikiem tej Katedry, a w ostatnich latach pracy także dyrektorem Instytutu Zarządzania.

Jej specjalnością naukową było podejmowanie decyzji kierowniczych, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie strategiczne, zarządzanie grupami kapitałowymi, a w ostatnich latach strategie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Zrealizowała kilka zespołowych  i indywidualnych projektów badawczych, których rezultatem były monografie m.in. „Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw w latach 1989-2000”, „Alianse strategiczne przedsiębiorstw”, „Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury”, „Przedsiębiorstwo odporne na kryzys”. Jest autorką  współautorką popularnych podręczników z zakresu podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego i szkolnych podręczników z zakresu przedsiębiorczości. W swoim dorobku naukowym ma około 200 publikacji. Była promotorem 22 rozpraw doktorskich i niezliczonej ilości recenzji prac na stopień, monografii i artykułów. Jako członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przewodziła kilkudziesięciu komisjom habilitacyjnym, jest też rzeczoznawcą Centralnej Komisji. Od ponad 20 lat jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.


 

profesor dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 


profesor dr hab. Elżbieta Skrzypek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zatrudniona w Katedrze Kapitału Intelektualnego i Jakości UMCS Lublin. Staż pracy: 45 lat. Pełnione funkcje: kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania, z-ca dyr. Instytutu Ekonomii, kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Wiedzą, prodziekan (dwie kadencje), prorektor UMCS ds. Studenckich, dziekan Wydziału Ekonomicznego. Obszary zainteresowań naukowych: problematyka zarządzania, zarządzanie jakością, wiedzą, kapitałem intelektualnym. Osiągnięcia: autorstwo 630 artykułów naukowych, ponad 100 książek (autorstwo i redakcja), 94 recenzje prac doktorskich, 43 habilitacyjnych, 28 recenzji dorobku na stanowisko profesora i tytuł profesor. Promotor 22 prac doktorskich. Laureat Polskiej Nagrody Jakości w dziedzinie Nauka (dwukrotnie). Organizator 22 konferencji międzynarodowych i 20 krajowych. Trzykrotnie najlepszy dydaktyk na Wydziale Ekonomicznym UMCS.


profesor dr hab. Agnieszka Sopińska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Profesor nauk społecznych, zatrudniona na stanowisku profesora w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Instytucie Zarządzania, w Katedrze Zarządzania Strategicznego. Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”, wcześniej wieloletni Redaktor Tematyczny tego kwartalnika z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania wiedzą. Jej zainteresowania badawcze obejmują różnorodne aspekty zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami oraz zarządzania wiedzą.

Więcej informacji:

 


profesor dr hab. inż. Seweryn Spałek

Politechnika Śląska

Od ponad trzydziestu lat zajmuje się problematyką doskonalenia działalności projektowej przedsiębiorstw. Dzięki prowadzonym przez siebie badaniom i uczestnictwu w zespołowych projektach naukowych jest autorem i współautorem wielu publikacji o zasięgu międzynarodowym. Wystąpił na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych w Europie, USA i Azji (m.in. na University of Cambridge, Berkley University of California oraz na Globalnych Kongresach Project Management Institute). Jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, m.in. Academy of Management (AOM), Project Management Institute (PMI) oraz International Project Management Association (IPMA). Należy do Rady Dyrektorów Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) – europejskiego stowarzyszenia utworzonego przez uczelnie, społeczność nauczycieli akademickich i studentów oraz organizacje i firmy z 47 krajów, propagującego m.in. nowatorskie metody nauczania w szkolnictwie wyższym.

Więcej informacji:

  


profesor dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Profesor nauk ekonomicznych, zatrudniona na stanowisku profesora w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania. Jest autorką ponad 200 publikacji w języku polskim i angielskim. Zaangażowana w realizację wielu projektów naukowo-badawczych w roli wykonawcy i kierownika. Specjalizuje się w szczególności w badaniach z zakresu zarządzania strategicznego oraz metodyki badań naukowych. Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów  (2016-2019) oraz od 2019 Dziekan Wydziału Zarządzania UE we Wrocławiu. 

Więcej informacji:

    


 

profesor dr hab. Agnieszka Szpitter

Uniwersytet Gdański


profesor dr hab. Maciej Urbaniak

Uniwersytet Łódzki

Maciej Urbaniak kieruje Katedrą Logistyki (wcześniej Katedrą Zarządzania Jakością) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na roli systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w budowaniu relacji w łańcuchach dostaw. Laureat Polskiej Nagrody Jakości w kategorii Nauka w 2017 roku.


dr hab. Piotr Wachowiak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu Zarządzania. Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Od 28 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach. Był m.in. zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście, Dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa-Centrum oraz zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członkiem Zarządu Dzielnicy,  Kanclerzem SGH, Prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Prorektorem ds. nauki i zarządzania SGH.

Specjalizuje się w problematyce: zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu 


dr hab. Zygmunt Waśkowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Dyrektor Instytutu Marketingu, Kierownik Katedry Strategii Marketingowych. Współzałożyciel, a obecnie Prezes Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

Problematyka naukowo-badawcza: zarządzanie i marketing w sporcie, strategie marketingowe przedsiębiorstw, zarządzanie relacjami, wartość dla klienta, marketing doświadczeń, marketing organizacji non-profit. Autor ponad 120 publikacji z tego zakresu.

Więcej informacji:

 


profesor dr hab. Jan W. Wiktor

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych, pełni funkcję kierownika Katedry  Marketingu w Instytucie Zarządzania, w  Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach marketingu, zarządzania marketingiem, komunikacji marketingowej, marketingu międzynarodowego, euromarketingu i zarządzania międzynarodowego. W ostatnich latach  uległy poszerzeniu - przez włączenie  się w szeroki nurt dyskusji nad jakością kształcenia w szkole wyższej,  tożsamością marketingu jako dyscypliny naukowej, integracją dyscyplin i podejść metodycznych. Jest autorem, współautorem i redaktorem  ok. 350  publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii i  podręczników, artykułów publikowanych w kraju i poza granicami. Są  to m. in. książki  Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem (2001, nagroda  Ministra  Edukacji Narodowej, wydana w Polsce i Ukrainie), Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania (2004), Marketing usług (2006, współautorstwo), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki (2008, współautorstwo),  The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets (2012, współautorstwo i redakcja naukowa),  Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu (2013), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności (2017, współautorstwo i redakcja naukowa - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Information Asymmetry  in Online Advertising  (współautorstwo, w druku, 2021, Routledge).

Był dziekanem Wydziału Zarządzania, Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia, Przewodniczącym Rady Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania, przewodniczącym Rady Programowej Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK.  Jest członkiem Rady Uczelni w UEK I  i II kadencji. Był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, ekspertem w Komisji Nauki w KBN, w NCN, członkiem CK w kadencji 2017-202,  przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

Od roku 2011 jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członkiem Komisji Nauk Ekonomicznej PAU. 

Zainteresowania pozazawodowe :  turystyka górska - jako przewodnik tatrzański wolne chwile spędza w górach.


 

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek

Politechnika Poznańska


 

profesor dr hab. Czesław Zając

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


profesor dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Politechnika Łódzka

Jest profesorem nauk ekonomicznych, Dziekanem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz kierownikiem dyscypliny „Nauki o zarządzaniu i jakości” realizowanej na tej uczelni. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego i rozwoju przedsiębiorstw. Jest autorką i współautorką ponad 160 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, w tym kilku monografii oraz czterech podręczników. Bierze udział i kieruje wieloma projektami badawczymi, w tym finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki. Odbyła staże naukowe na uniwersytetach w Europie (w Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, na Słowacji i we Włoszech). Trzykrotna laureatka konkursu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN na najlepsze prace naukowe. Jest członkiem Strategic Management Society, Academy of Management oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Łodzi.

Więcej informacji:

    


Profesor dr hab. Maciej Zastempowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Profesor nauk społecznych. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierując Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki zarządzania innowacyjnością przedsiębiorstw. Od lat związany jest z nurtem określonym jako szkoła zasobowa, w którym realizował liczne krajowe (NCN i NCBiR) i międzynarodowe projekty badawcze (InterREG). Jest autorem i współautorem szeregu publikacji naukowych, członkiem polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

Więcej informacji:

    


dr hab. Bernard Ziębicki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, kierownik Katedry Metod Organizacji i Zarządzania, redaktor tematyczny z zakresu metod i koncepcji zarządzania oraz teorii organizacji i zarządzania kwartalnika naukowego „Organizacja i Kierowanie”, redaktor tematyczny z zakresu zarządzania dwumiesięcznika naukowego „Zaszyty Naukowe. Cracow Review Economics and Management”, autor i współautor ponad 180 publikacji naukowych w formie monografii, artykułów i materiałów konferencyjnych, dotyczących problematyki: metod organizacji i zarządzania, nowych koncepcji zarządzania, efektywności organizacyjnej, systemów wynagrodzeń, zarządzania informacjami. 

Więcej informacji: