Polska Akademia Nauk – według Ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 roku o Polskiej Akademii Nauk - jest państwową instytucją naukową działającą poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz placówki naukowe. Akademia służy rozwojowi nauki, jej promocji, integracji i upowszechnianiu oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. PAN jako korporację uczonych tworzą członkowie Akademii – krajowi rzeczywiści i korespondenci oraz zagraniczni – oraz członkowie komitetów naukowych PAN.

Struktura korporacyjna Akademii zorganizowana jest przede wszystkim w ramach wydziałów, komitetów i komitetów problemowych. Wydziały Akademii uczestniczą w wykonywaniu zadań Akademii w dziedzinach nauki objętych ich zakresem działania. Nauki o zarządzaniu wchodzą w skład Wydziału I Nauk Społecznych PAN. W ramach wydziałów PAN działają komitety naukowe będące samorządnymi reprezentacjami dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych, służące integrowaniu uczonych całego kraju.

Reprezentację Nauk o zarządzaniu stanowi Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, działający od 1969 roku. Misją Komitetu jest stymulowanie rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce oraz promowanie w innych środowiskach naukowych i w praktyce osiągnięć z zakresu zarządzania oraz ich twórców. Celami Komitetu są:
o reprezentowanie środowiska nauk o zarządzaniu wobec innych nauk, władz Polskiej Akademii Nauk i jej pozostałych komitetów, rządu, organizacji międzynarodowych zajmujących się zarządzaniem i opinii publicznej,
o podnoszenie poziomu naukowego ludzi i instytucji tworzących środowisko nauk o zarządzaniu,
o aktywne oddziaływanie na środowiska lokalne i praktyków dla poprawy skuteczności i efektywności zarządzania,
o integrowanie środowiska nauk o zarządzaniu,
o internacjonalizacja działalności Komitetu.

W działalności naukowej Polskiej Akademii Nauk, Nauki o zarządzaniu traktowane są jako samodzielna dziedzina z zakresu nauk społecznych, równorzędna z naukami ekonomicznymi, prawnymi, socjologicznymi, itd. Komitet wydaje kwartalnik naukowy „Organizacja i Kierowanie”, którego redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Maciej Urbaniak, a także organizuje co 2 lata - za każdym razem z innym ośrodkiem naukowym - konferencję środowiskową „Szkoła Letnia Zarządzania. W ramach Komitetu funkcjonuje również Kapituła Medalu im. Tadeusza Kotarbińskiego oraz prowadzony jest konkurs na „Najlepszą pracę naukową z dziedziny zarządzania”. Problemami doskonalenia nauczania zarządzania zajmuje się w ramach Komitetu Komisja ds. Doskonalenia Dydaktyki.
 
W Komitecie obecnej kadencji, reprezentowane są największe ośrodki naukowe z dziedziny zarządzania: Warszawa, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Katowice, Toruń, Kraków, Poznań i inne.