Informacje o przebiegu wyborów do Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN na kadencję 2015-2018

 

Informacja 1. Zasady wyborów i skład Komisji Wyborczej (26.07.15)

Informacja 2. Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, zwrócił się do OPI Portal Nauka Polska - Ludzie nauki z prośbą o przekazanie dla celów wyborczych, bazy danych pracowników naukowych środowiska organizacji i zarządzania. Baza będzie sporządzona na dzień 20 sierpnia 2015 roku. (21.08.15)

Informacja 3. W oparciu o bazę danych OPI opracowano Wstępną listę elektorów.  (18.09.15).

Inofrmacja 4. W związku z zaplanowaniem na dzień 28 paździenika 2015 roku posiedzenia plenarnego KNOiZ PAN, na którym zatwierdzona zostanie ostateczna lista elektorów, przesunięto termin zgłaszania uwag i uzupełnień do listy elektorów do dnia 15 października 2015 roku. (05.10.15).

Informacja 5. Na posiedzeniu plenarnym KNOiZ PAN w dniu 28 października 2015 roku, uchwalona została ostateczna lista elektorów. Uwagi do listy proszę składać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

do dnia  8 listopada 2015 roku. (02.11.15).

Informacja 6. W dniu 16 listopada 2015 roku wysłano do elektorów (lista poniżej) korespondencję wyborczą zawierającą kartę do głosowania i zwrotną kopertę zaadresowaną na adres Komisji Wyborczej. Karty do głosowania powinny być przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dla zachowania tajności wyborów prosimy nie podpisywać kwestionariusza ani nie podawać nazwiska nadawcy na kopercie. (16.11.15.).

                   Lista elektorów

                   Informacja wyborcza