XIV KONKURS NA PRACE NAUKOWE

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

OGŁASZA XIV KONKURS NA PRACE NAUKOWE

w czterech kategoriach:

 • prace doktorskie,
 • monografie naukowe jednoautorskie,
 • monografie naukowe wieloautorskie,
 • podręczniki.
 • Cel konkursu: wskazanie wyróżniających się osiągnięć naukowych powstałych w środowisku nauk o zarządzaniu w okresie objętym Konkursem,
 • W Konkursie mogą brać udział prace indywidualne lub zespołowe autorów polskich, stanowiące wybitne osiągnięcia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, obronione (doktoraty) lub opublikowane (monografie i podręczniki) w latach 2019 – 2020.
 • Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
 • Komisja może przyznać nagrody i maksymalnie trzy wyróżnienia w każdej z czterech wyżej wymienionych kategoriach.
 • Do udziału w konkursie dopuszczane są rozprawy doktorskie, które zostały uznane za wyróżniające przez jednostki organizacyjne nadające stopień naukowy. Do wniosku winny zostać załączone wszystkie recenzje wymagane tokiem postępowania kwalifikacyjnego oraz wyciągi z protokołów głosowania rady jednostki nad nadaniem stopnia naukowego i wyróżnienia.
 • Dla monografii i podręczników zgłoszonych do Konkursu wymagana jest jedna rekomendacja członka Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, dyrektora instytutu lub dziekana wydziału zatrudniającego Autora,
 • Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 grudnia 2021 r.
 • Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej (e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) lub papierowej (ze względu na proces oceny preferowana jest, o ile jest to możliwe, wersja elektroniczna) na adres:

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

02-554 Warszawa

Madalińskiego 31/33

Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Archiwum edycji

Wyniki konkursu na Prace Naukowe KNOiZ PAN

Wyniki XIII konkursu prace z lat 2016-2018

Wyniki XII konkursu prace z lat 2014-2015

Wyniki XI konkursu prace z lat 2012-2013

Wyniki konkursu o Nagrodę im. Profesora Rafała Krupskiego na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu zarządzania strategicznego

Wyniki II konkursu prace z lat 2016-2017

Wyniki I konkursu prace z lat 2014-201