KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN

 

OGŁASZA XV KONKURS NA PRACE NAUKOWE


w czterech kategoriach:
- prace doktorskie,
- monografie naukowe jednoautorskie,
- monografie naukowe wieloautorskie,
- podręczniki.

Cel konkursu: wskazanie wyróżniających się osiągnięć naukowych powstałych w środowisku nauk o zarządzaniu w okresie objętym Konkursem.
W Konkursie mogą brać udział prace indywidualne lub zespołowe autorów polskich, stanowiące wybitne osiągnięcia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, obronione (doktoraty) lub opublikowane (monografie i podręczniki) w latach 2021–2022.
Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
Komisja może przyznać nagrody i maksymalnie trzy wyróżnienia w każdej z czterech wyżej wymienionych kategoriach.
Do udziału w konkursie dopuszczane są rozprawy doktorskie, które zostały uznane za wyróżniające przez jednostki organizacyjne nadające stopień naukowy. Do wniosku winny zostać załączone wszystkie recenzje wymagane tokiem postępowania kwalifikacyjnego oraz wyciągi z protokołów głosowania rady jednostki nad nadaniem stopnia naukowego i wyróżnienia.
Dla monografii i podręczników zgłoszonych do Konkursu wymagana jest jedna rekomendacja członka Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, dyrektora instytutu lub dziekana wydziału zatrudniającego Autora,
Termin nadsyłania prac upływa w dniu 30 czerwca 2023 r.
Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej (e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) lub papierowej (ze względu na proces oceny preferowana jest, o ile jest to możliwe, wersja elektroniczna) na adres:

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
02-544 Warszawa
Al. Niepodległości 162
Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie